Wet maatschappelijke ondersteuning


Actueel in de Wet maatschappelijke ondersteuning 

De Wet maatschappelijke ondersteuning die in 2007 is ingegaan, wordt vervangen. Op 1 januari 2015 treedt de Wmo 2015 in werking. Op 9 juli 2014 is de Wmo 2015 gepubliceerd in het Staatsblad 2014, 280:  Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

 

Wethouders en gemeenteraden hebben de opdracht om zorg te dragen voor de maatschappelijke ondersteuning en te zorgen voor de kwaliteit en de continuiteit van de voorzieningen.

Per 1 januari 2015 valt daar onder ook de extramurale begeleiding, waaronder dagbesteding, die nodig is om mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te laten blijven. Deze hulp valt nu onder de AWBZ. In het kader van de zogeheten transities in het sociale domein, wordt deze hulp ondergebracht in de Wmo 2015 en daarmee de verantwoordelijkheid van de gemeente.  


In de "nieuwe" Wmo is het eerder door cliëntenorganisaties zo belangrijk geachte compensatiebeginsel verdwenen. Het gaat nu over het bieden van ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie. De begrippen collectieve en individuele voorzieningen zijn vervangen door de begrippen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.

Bij de beoordeling van een aanvraag zal de gemeente kijken naar wat er mogelijk is om de eigen kracht van de cliënt te versterken, en hoe het sociale netwerk kan worden ingezet en versterkt. Indien maatschappelijke ondersteuning nodig is, zal een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening worden aangeboden. In de Wmo 2015 staat een resultaatverplichting opgenomen voor gemeenten tot het bieden van maatwerk.

 

Een belangrijke wijziging is dat de negen prestatieveld zijn vervangen. Artikel 2.1.2 verplicht de gemeente tot het periodiek opstellen van het gemeentelijke Wmo-beleidsplan. De gemeente moet dit plan op 1 november 2015 klaar hebben. Het gemeentelijk beleid moet betrekking hebben op: 

  1. Het bevorderen van sociale samenhang, bevorderen van de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen alsmede het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld,
  2. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers,
  3. Het vroegtijdig vast stellen of maatschappelijke ondersteuning nodig is 
  4. Het voorkomen dat inwoners op maatschappelijke ondersteuning nodig is
  5. Het bieden van algemene voorzieningen aan mensen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben
  6. Het bieden van maatwerkvoorzieningen ter ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie,
  7. Het bieden van maatwerkvoorzieningen aan personen die beschermd wonen of opvang behoeven in verband met psychische of psychosociale problemen, al dan niet inde verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld.


Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid moet zijn dat cliënten zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven en dat cliënten die beschermd wonen of opvang ontvangen een veilige woonomgeving hebben en indien mogelijk weer in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De gemeente moet een zo integraal mogelijke dienstverlening realiseren, ook in samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders, en keuzemogelijkheden bieden aan cliënten in de maatwerkvoorzieningen.
 

Wat is maatschappelijke ondersteuning?

Gemeenten zijn sinds 2007verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke ondersteuning omvat activiteiten die het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp. Het begrip maatschappelijke ondersteuning is in de huidige Wmo verwoord in negen prestatievelden. Op 1 augustus 2006 is de Wmo in Staatsblad nummer 351 gepubliceerd.

Lees meer op: www.invoeringwmo.nl

 

Gerelateerde onderwerpen:

Nieuwsbrief

Voornaam
 
 

 

Bekijk Mijn Workshops op DeWorkShopsite.nl

 


Download onze folder!

 

 


Copyright Meulmeester & Veltman © 2013. All Rights Reserved.