Wet maatschappelijke ondersteuning


Actueel in de Wmo

Eind april is het wetsontwerp Wmo 2015 door de Tweede Kamer aangenomen, inclusief 33 amendementen. De beoogde planning van de staatssecretaris is om de Wmo 2015 voor de zomer in de Eerste Kamer te behandelen. Het is nog niet duidelijk of dat gaat lukken.

In de nieuwe Wmo is het eerder door cliëntenorganisaties zo belangrijk geachte compensatiebeginsel verdwenen. Het gaat nu over het bieden van ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie, waarbij de aanpak ‘versterken eigen kracht, versterking sociale netwerk, algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen’ wettelijk wordt vastgelegd. Tevens is er een resultaatverplichting tot het bieden van maatwerk vastgelegd  De begrippen collectieve en individuele voorzieningen zijn vervangen door de begrippen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.

Een derde belangrijke wijziging is dat de negen prestatieveld zijn vervangen door het vastleggen van een verplicht beleidskader voor het gemeentelijke Wmo-beleidsplan.
Het gemeentelijk beleid moet betrekking hebben op: 

  1. Het bevorderen van sociale samenhang, bevorderen van de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen alsmede het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld,
  2. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers,
  3. vroegsignalering en preventie in relatie tot maatschappelijke ondersteuning,
  4. het bieden van maatwerkvoorzieningen ter ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie,
  5. het bieden van maatwerkvoorzieningen aan personen die beschermd wonen of opvang behoeven in verband met psychische of psychosociale problemen, al dan niet inde verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld.


Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid moet zijn dat cliënten zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven en dat cliënten die beschermd wonen of opvang ontvangen een veilige woonomgeving hebben en indien mogelijk weer in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De gemeente moet een zo integraal mogelijke dienstverlening realiseren, ook in samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders, en keuzemogelijkheden bieden aan cliënten in de maatwerkvoorzieningen.
 

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning?

Gemeenten zijn sinds 2007 door de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke ondersteuning omvat activiteiten die het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp. Het begrip maatschappelijke ondersteuning is in de Wmo verwoord in negen prestatievelden. Op 1 augustus 2006 is de Wmo in Staatsblad nummer 351 (pdf) gepubliceerd.

Lees meer op: www.invoeringwmo.nl

 

Gerelateerde onderwerpen:

Nieuwsbrief

Voornaam
 
 

 

 

 


Download onze folder!

 

 

 

 


Copyright Meulmeester & Veltman © 2013. All Rights Reserved.