Vroegsignalering in Vlaardingen


In de wijk Babberspolder in de gemeente Vlaardingen was eenzaamheid onder ouderen een thema dat de gemeente wilde aanpakken. Maar hoe? Gedacht werd aan de inrichting van een wijkgericht preventienetwerk. Het was niet de bedoeling een nieuwe voorziening te maken want "Er is al zoveel".


Net als veel gemeenten kampte de gemeente met de vraag hoe signaleren we de vaak onzichtbare eenzaamheid van kwetsbare ouderen en hoe verbinden we de diverse werkers van de verschillende instellingen met elkaar? De signalering van problematiek van kwetsbare burgers in het algemeen werd actueel door de aangekondigde overgang van de functie Begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo. We begonnen met een uitgebreide inventarisatie van de bestaande voorzieningen. Daarna maakten we een concrete analyse van de bestaande processen van signalering- en doorverwijzing. De signalen blijven vaak hangen binnen de eigen organisatie en na doorverwijzing volgt ook niet altijd een terugkoppeling. Of: men weet van elkaar niet wie wat doet. De oplossing is vaak niet weer iets nieuws maken, maar verbindingen aanbrengen tussen de bestaande structuren en dat concreet en dicht bij de burger.

De conclusie voor Babberspolder is dat het zaak was om de mensen die in de buurt actief zijn op werkniveau met elkaar te verbinden in een wijknetwerk. En daarbij vooral ook de vrijwilligers te betrekken. Vrijwilligers en professionals kunnen dan van elkaar leren hoe zij moeten signaleren, hoe deze signalen te vertalen en hoe door te verwijzen. Onze aanbeveling is deze werkwijze te formaliseren en in te bedden in de bestaande structuren.


In Babberspolder bestaat een groot aantal voorzieningen: de woningcorporatie is actief in de wijk, er zijn diverse mogelijkheden voor schuldhulpverlening, hulp bij administratie en inkomensondersteuning. Ook zijn in de betreffende wijk straatcontactpersonen actief en er is een buurtagent. Er is een aantal vrijwilligersorganisaties werkzaam, er zijn ouderenadviseurs en diverse zorgaanbieders zijn actief. Op lokaal niveau is er voor zwaardere problematiek een goed lopend Lokaal Zorgnetwerk. Verder is er in de wijk een WijkWijzer, waarvan de wens is dat deze de informatie- en adviesfunctie gaat uitbreiden.

M&V doet: Ontwikkelen van zeven scenario's voor een wijknetwerk voor vroegsignalering
Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen
Partners: Woningbouwcorporatie, welzijnsorganisatie, zorgaanbieders, MEE, Maatschappelijk Werk, vrijwilligersorganisaties, kerken, Leger des Heils, Dagactiviteiten Centrum, gemeente Vlaardingen
Periode: 2009-2010
Thema's: Wmo, Vroegsignalering, Wonen-Welzijn-Zorg
Website(s): www.gemeentevlaardingen.nl
Download: DEF Eindrapport Gehoord en Geholpen.pdf

 

  

Bekijk Mijn Workshops op DeWorkShopsite.nl

Copyright Meulmeester & Veltman © 2013. All Rights Reserved.