MENS: Biltse organisatie voor maatschappelijke ondersteuning


Stichting MENS is een Biltse organisatie voor maatschappelijke ondersteuning. De organisatie bestaat sinds 1 januari 2013 en is voortgekomen uit een fusie van welzijnsorganisaties met een steunpunt voor vrijwilligersorganisaties (VIA De Bilt).

Het Wmo-innovatieproject MENS is in 2006 gestart en is per 1 januari 2013 geborgd in de nieuwe organisatie MENS. 

Dit samenwerkingsproject van aanbieders van zorg, welzijn en wonen is gericht op een integrale en wijkgerichte aanpak.Dit project is gestart in de gemeente De Bilt, in de twee wijken De Bilt - West en Maartensdijk. Er wordt gewerkt vanuit wijkservicecentra,met integrale wijkteams en korte lijnen tussen de diverse hulpverleners.

Stichting MENS ondersteunt initiatieven van burgers en vrijwilligers. Ondersteuning bij administratie en huishouden en ook ondersteuning van mantelzorgers is onderdeel van de dienstverlening. Het gaat erom wijkbewoners ondersteuning te bieden waardoor zij desgewenst zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Mee kunnen blijven doen met de samenleving is een belangrijk uitgangspunt. Komende tijd ligt de uitdaging bij het verder invoeren van de Kanteling.

 

Centraal staat de wijkgerichte aanpak waarbij zorg en dienstverlening op elkaar worden afgestemd en zoveel mogelijk integraal wordt aangeboden. De adviseur Wonen Welzijn Zorg heeft een spilfunctie en is de spin in het web. Er zijn vier wijkgerichte integrale zorgteams en twee wijkservicecentra. In 2013 is het het derde wijkservicecentrum geopend. Er zijn diverse plekken voor ontmoeting zoals wijkrestaurant Bij de Tijd en restaurant Maertenshoek. Ook nieuwe diensten en producten komen tot ontwikkeling: ketenzorg dementie, wijkdiensten en beeldbellen. Binnen het netwerk functioneren diverse formele overlegstructuren en signaleringsnetwerken waarbinnen professionals en vrijwilligers elkaar treffen om bijvoorbeeld casuïstiek te bespreken.

 
M&V doet:

Algemene projectleiding Wmo-innovatieproject MENS (2010- 2013)

Begeleiding fusie welzijnsorganisaties en project MENS naar Stichting MENS (2012) 

Lid Management Team Stichting MENS, Borging project MENS, Projectleiding Ketensamenwerking, Interim-management steunpunt mantelzorg, management adviseurs wonen welzijn zorg en team MENS op Maat (2013-mei 2014) 

Opdrachtgever: Gemeente De Bilt
Betrokken Organisaties Zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporatie, provincie, regionale sociale dienst, gemeente De Bilt.
Periode: Oktober 2010- mei 2014 
Thema's Transitie AWBZ , Wet maatschappelijke ondersteuning, Wonen-Welzijn-Zorg, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, Vroegsignalering
Website(s) www.mensdebilt.nl, www.restaurantbijdetijd.nl

{socialsharing}


 

Bekijk Mijn Workshops op DeWorkShopsite.nl

Copyright Meulmeester & Veltman © 2013. All Rights Reserved.