MENS: Biltse organisatie voor maatschappelijke ondersteuning


Stichting MENS bestaat sinds 1 januari 2013 en is voortgekomen uit een fusie van welzijnsorganisaties. De organisatie bouwt voort op de fundamenten die zijn gelegd met het project MENS. Dit samenwerkingsproject van aanbieders van zorg, welzijn en wonen is gericht op een integrale en wijkgerichte aanpak.


Dit project is gestart in de gemeente De Bilt, in de twee wijken De Bilt - West en Maartensdijk. Er wordt gewerkt vanuit wijkservicecentra,met integrale wijkteams en korte lijnen tussen de diverse hulpverleners. Stichting MENS ondersteunt initiatieven van burgers en vrijwilligers. Ondersteuning bij administratie en huishouden en ook ondersteuning van mantelzorgers is onderdeel van de dienstverlening. Het gaat erom wijkbewoners ondersteuning te bieden waardoor zij desgewenst zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Mee kunnen blijven doen met de samenleving is een belangrijk uitgangspunt. Komende tijd ligt de uitdaging bij het verder invoeren van de Kanteling.

 

Centraal staat de wijkgerichte aanpak waarbij zorg en dienstverlening op elkaar worden afgestemd en zoveel mogelijk integraal wordt aangeboden. De adviseur Wonen Welzijn Zorg heeft een spilfunctie en is de spin in het web. Er zijn vier wijkgerichte integrale zorgteams en twee wijkservicecentra. In 2013 start het derde wijkservicecentrum. Er zijn diverse plekken voor ontmoeting zoals wijkrestaurant Bij de Tijd en restaurant Maertenshoek. Ook nieuwe diensten en producten komen tot ontwikkeling: ketenzorg dementie, wijkdiensten en beeldbellen. Binnen het netwerk functioneren diverse formele overlegstructuren en signaleringsnetwerken waarbinnen professionals en vrijwilligers elkaar treffen om bijvoorbeeld casuïstiek te bespreken.


M&V doet: Lid Management team Stichting MENS, Projectleiding Ketensamenwerking. Teammanagement adviseurs wonen welzijn zorg en mantelzorgconsulenten
Opdrachtgever: Gemeente De Bilt
Betrokken Organisaties Zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporatie, provincie, regionale sociale dienst, gemeente De Bilt.
Periode: Oktober 2010- heden
Thema's Transitie AWBZ , Wet maatschappelijke ondersteuning, Wonen-Welzijn-Zorg, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, Vroegsignalering
Website(s) www.mensdebilt.nl, www.restaurantbijdetijd.nl

{socialsharing}

Copyright Meulmeester & Veltman © 2013. All Rights Reserved.