Onze Expertise

Eerstelijns zorg

De werelden van huisartsenzorg en het sociale domein zijn vaak nog erg gescheiden. Terwijl samenhang tussen deze domeinen bijdraagt aan een integraal aanbod voor de burger. Beide partijen kunnen daar vaak wel ondersteuning bij gebruiken. Samenwerking tussen gemeenten en huisartsenpraktijken komen we vaak tegen in ons werk.

Mantelzorg

Wij kunnen uw zorgorganisatie op weg helpen bij een betere samenwerking tussen professionals en mantelzorgers. Wij bieden procesbegeleiding bij het invoeren van het kwaliteitssysteem Informele Zorg bij steunpunten mantelzorg en organisaties voor vrijwilligerszorg. Ook verzorgen wij workshops over het integraal in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers.

Digitale zorg

Digitale zorg omvat alle digitale mogelijkheden die we kunnen inzetten om de zorg en ondersteuning te verbeteren. Voorbeelden zijn email-consulten, persoonlijke gezondheidsdossiers, beeldbellen. Wij bieden ondersteuning bij uw projecten in de vorm van projectmanagement.

Mentorschap

Vanuit de audits voor de Commissie van Toezicht op Kwaliteit van Mentorschap Nederland hebben wij expertise op het gebied van (vrijwillig) mentorschap. Dit is een specifieke vorm van cliëntondersteuning.

Sociaal domein

Wij begeleiden samenwerkingsprocessen tussen de aanbieders op lokaal niveau. Wij stimuleren een betere samenwerking met als doel een op de cliënt afgestemd aanbod te realiseren. Dit doen wij zowel op managementniveau als op het niveau van de professionals. ‘Zorgen dat het werkt’ is hierbij ons motto.

Langdurende zorg

We hebben kennis over de langdurende zorg door de samenwerkingsprojecten die wij begeleiden en door de audits die wij al jarenlang in opdracht van Perspekt, kwaliteit in zorg, uitvoeren. Op onze website leest u voorbeelden van liefdevolle zorg. Deze verhalen tekenen wij op tijdens de audits.

Wmo

Zelfredzaamheid van burgers, samen met het sociale netwerk, is een uitgangspunt van de Wmo. Wij werken aan een kwalitatief goede Wmo-dienstverlening om te bereiken dat burgers de ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Effectmetingen en het monitoren van resultaten vormen een belangrijk onderdeel van onze projecten. Wij zijn als externe beoordelaar betrokken bij het programma 'Op weg naar Effectieve Interventies' van Movisie.